Danzan Ryu Jujitsu Classes
Group Class
Class Information:    Days :   Thursday  evening's
                           7:00 pm - 9:00 pm

Be Early - Door Opens at 6:30 pm      For Information call - 717-762-4228
The basic curriculum of Danzan Ryu system includes:
                        
Mokuroku
Shoden - Beginning Teachings

Falling, Rolling and Sutemi
Yawara - Techniques of Gentleness
Goshin Jitsu - Self Defense Techniques
Nage Te - Throwing Techniques
Shime Te - Constriction Techniques

Chuden - Intermediate Teachings

Oku no Te - Deeper Techniques
Tanto no Maki - Scroll of the Knife Techniques
Bo no Maki - Scroll of the Stick Techniques

Okuden - Secret Teachings

Kappo - Resuscitation Techniques
Shinin no Maki - Scroll of Beginning Level Black Belt Techniques
Tessen no Maki - Scroll of the Iron Fan Techniques
Tanju no Maki - Scroll of the Pistol Techniques
Daito no Maki - Scroll of the Sword Techniques

Koden - Oral Teachings

Shinyo no Maki - Scroll of Instructor Level Black Belt Techniques
Shingin no Maki - Scroll of Professor Level Techniques

Additional Teachings

Keri Te - Kicking Techniques
Uke Te - Blocking Techniques
Atemi - Striking Techniques
Hanbo - Half Stick Techniques
Fusegi Jitsu - Self Defense Techniques