Classes in LODI,   N.Y.
Dojo in Lodi, N.Y.
The basic curriculum of Danzan Ryu system includes:
                               
Mokuroku
Shoden - Beginning Teachings

Falling, Rolling and Sutemi
Yawara - Techniques of Gentleness
Goshin Jitsu - Self Defense Techniques
Nage Te - Throwing Techniques
Shime Te - Constriction Techniques

Chuden - Intermediate Teachings

Oku no Te - Deeper Techniques
Tanto no Maki - Scroll of
the Knife Techniques
Bo no Maki - Scroll of
the Stick Techniques

Okuden - Secret Teachings

Kappo - Resuscitation Techniques
Shinin no Maki - Scroll of Beginning Level Black Belt Techniques
Tessen no Maki - Scroll of the Iron Fan Techniques
Tanju no Maki - Scroll of
the Pistol Techniques
Daito no Maki - Scroll of
the Sword Techniques

Koden - Oral Teachings

Shinyo no Maki - Scroll of Instructor Level Black Belt Techniques
Shingin no Maki - Scroll of Professor Level Techniques

Additional Teachings

Keri Te - Kicking Techniques
Uke Te - Blocking Techniques
Atemi - Striking Techniques
Hanbo - Half Stick Techniques
Fusegi Jitsu - Womans Self Defense Techniques
Class information call:      Sensei Lowell Wise

                   Phone:                         1-607-582-6154